home wat is logopedie over mijzelf aanmelding tarieven en terugbetaling contact
 
     
 
  Doelgroepen
 
taalstoornissen articulatiestoornissen afwijkende mondgewoonten
 
 
   
      Leerprobleem of leerstoornis?
       We spreken over een leerprobleem bij kinderen die moeilijkheden hebben om de leerstof zelfstandig te verwerken.
     Leerproblemen zijn niet hardnekkig; ze zijn van voorbijgaande aard. De nodige begeleiding kan daarom snel verandering brengen.
     Meestal gaat het om kinderen die tijdelijk wat minder presteren op school, vaak door externe factoren.
       We spreken over een leerstoornis als het probleem persisterend én specifiek is. Tot deze groep behoren o.a. dyslexie,
     dysorthografie en dyscalculie. Elk van de verschillende aandoeningen zijn vaak het gevolg van éénzelfde basisprobleem,
     namelijk de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Dit heeft tot gevolg dat het kind een aantal vaardigheden niet
     vlot beheerst.
      Dyslexie
       Men spreekt van dyslexie als een kind ernstige problemen vertoont met het lezen van woorden, ondanks een goede
     intelligentie.
       Om te lezen, moeten we twee basisopdrachten vervullen. Ten eerste moeten we kunnen ontcijferen op welke
     manier de letters zijn samengevoegd zodat ze een betekenis krijgen, bijvoorbeeld au - to - bus wordt autobus.
     Ten tweede moeten we woorden kunnen herkennen zonder ze telkens eerst helemaal te moeten ontcijferen.
     Normaal voeren we beide opdrachten vrijwel onbewust uit, tenzij we geconfronteerd worden met onbekende woorden.
     Dan "ontcijferen" we het woord om de betekenis, uitspraak en schrijfwijze te achterhalen.
       Dyslectische kinderen slagen er vaak niet in om de letters juist samen te voegen tot woorden of slagen er niet in om de
     verworven kennis te generaliseren. Het kind zal elk woord dat het leest telkens weer als nieuw beschouwen en opnieuw
     ontcijferen. Het gevolg hiervan is dat dyslectische kinderen hun vragen vaak verkeerd lezen en dan ook foute of onvolledige
     antwoorden geven. Ze lezen zeer traag, stotterend en stamelend, waardoor ze geen aandacht kunnen besteden aan de
     betekenis van een tekst.
      Dysorthografie
       Men spreekt van dysorthografie als een kind opvallende spellingmoeilijkheden vertoont, ondanks een goede intelligentie.
     Dysorthografie is nauw verwant met dyslexie en beide leerstoornissen komen vaak samen voor. Kinderen met zuivere
     dysorthografie hebben geen moeite met lezen en begrijpend lezen.
       Kinderen met dysorthografie nemen moeilijk ruimtelijke patronen waar en beschikken amper over visuele woordbeelden.
     Dit uit zich voornamelijk bij gelijke klanken die op verschillende manieren geschreven kunnen worden ("ou" en "au" of "ei" en "ij").
     Ook kunnen zich problemen voordoen bij de auditieve perceptie van klanken. Zo kan een kind bijvoorbeeld moeilijkheden hebben
     met het horen van het verschil tussen "eu" en "ui".
     Tenslotte hebben kinderen met dysorthografie moeite met de automatisering van de spellingsregels, zoals open - gesloten lettergreep,
     de verlengingsregel, ... Vaak worden de woorden geschreven zoals ze ze horen.
       We merken ook dat kinderen met dysorthografie dikwijls een gestoord handschrift hebben dat moeilijk leesbaar,
     ongeordend en slordig is. Ze hebben moeite om een nette bladvulling te maken.
      Dyscalculie
       Men spreekt van dyscalculie als een kind blijvende moeilijkheden heeft met rekenvaardigheden en wiskunde,
     ondanks een goede intelligentie.
       Bij procedurele dyscalculie lukt het kinderen niet om rekensommen uit te voeren op de juiste manier en in de juiste volgorde.
     Ze hebben problemen met aftrekken, lenen, staardelingen, de brug over 10, ...
     Bij semantische geheugendyscalculie hebben kinderen het moeilijk met splitsingen, rekentaal, betekenis van symbolen, ...
     De tafels van vermenigvuldiging worden telkens weer 'vergeten'.
     Bij getallenkennisdyscalculie zijn er problemen met het plaatsen van een getal op een getallenrij, getallendictees,
     metend rekenen, ...
     Tenslotte hebben kinderen met visuo-spatiële dyscalculie moeite met meetkunde, omtrek, oppervlakte, ...
       De verschillende vormen van dyscalculie kunnen samen voorkomen. Kinderen kunnen problemen hebben op meerdere
     rekenkundige gebieden.
 
     
 
   
 
 
 
 
 
www.logopediepraktijknijlen.be ©    |    Realisatie: Cojo Computers    |    GDPR (Algemene Verordening gegevensbescherming)